Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stypendium dla I roku od średniej 4,00

agh_nowe.jpgProrektor ds. kształcenia prof. Antoni Cieśla zdecydował o obniżeniu progów uprawniających do otrzymania stypendium naukowego dla obecnych studentów I roku, czyli tych którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2007/08. Warunkiem, aby je dostać będzie uzyskanie średniej ocen 4,00 (a nie jak było dotychczas 4,25). Decyzja nie ma natomiast zastosowania do studentów lat II-IV.

Jak będzie liczona średnia?

Po aktualizacji Regulaminu Studiów, AGH ostatecznie powróciła do sprawdzonej metody liczenia średniej ważonej ze wszystkich końcowych ocen.  Średnia za dany rok będzie w przypadku każdego studenta średnią ważoną. Ubiegłoroczny, nieaktualny już regulamin zakładał, że nowi studenci będą liczyć średnią arytmetyczną z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych.

Zasady liczenia średniej

1. Ocena średnia za określony okres studiów jest miarą postępów w nauce studenta w tym okresie i może być wyznaczana za jeden semestr, kilka semestrów i cały okres studiów.

2. W każdym przypadku ocena średnia jest średnią ważoną wszystkich ocen końcowych przedmiotów zaliczonych w danym okresie. Współczynnikami wagi są liczby punktów ECTS przyporządkowane przedmiotom:

Ocena średnia = Suma iloczynów (ocena końcowa z przedmiotu * liczba pkt. za przedmiot) / Suma punktów za przedmioty

3. Z obliczania oceny średniej wyłączone są oceny przedmiotów dodatkowych, tj. takich, które student studiuje za zgodą Dziekana poza swoim planem studiów oraz przedmioty zaliczone bez oceny końcowej, o których mowa w §10 ust. 5.b.

Zródło: Regulamin Studiów AGH - par. 12.
Poprawiony: sobota, 16 lutego 2008 17:02